Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград

                                                                           

        На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград, Решение № 726 от Протокол № 40 от 25.03.2019 год., Решение № 759 от Протокол № 41 от 02.05.2019 год., Решение № 87 от Протокол № 5 от 27.02.2020 год., Решение № 270 от Протокол № 17 от 26.02.2021 год. и Решение № 361 от Протокол № 22 от 09.08.2021 год. на ОбС-Крумовград

О Б Я В Я В А

 

      Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград при следните условия:

            1. Обект на конкурса са свободни земеделски земи от ОПФ на община Крумовград, съгласно Заповед № КО-880 / 13.10.2021 г. на кмета на община Крумовград, представляващи:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 00093.10.334 по КККР на с. Аврен, № на имота по КВС 010334, местност „СТАРЕЙЦА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 15,900 дка, акт за общинска собственост № 6337 от 20.04.2014 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 23.00 лв. (двадесет и три лева);

1.2. Поземлен имот с идентификатор 00093.11.405 по КККР на с. Аврен, № на имота по КВС 011405, местност „ЮРТЕТ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 13,144 дка, акт за общинска собственост № 14600 от 04.02.2021 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 23.00 лв. (двадесет и три лева);

1.3. Поземлен имот с идентификатор 06906.7.151 по КККР на с. Бук, № на имота по КВС 007151, местност „ЯМАЧ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 2,579 дка, акт за общинска собственост № 13633 от 20.02.2020 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева);

1.4. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.152 по КККР, № на имота по КВС 008152, местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 2.155 дка, акт за общинска собственост № 12644 от 13.05.2019 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева);

1.5. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.153 по КККР, № на имота по КВС 008153, местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Неизползвана нива(угар, орница)“, категория „VIII“, площ 1.502 дка, акт за общинска собственост № 12645 от 13.05.2019 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева);

1.6. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.155 по КККР, № на имота по КВС 008155, местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 0.844 дка, акт за общинска собственост № 12646 от 13.05.2019 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева);

1.7. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.144 по КККР, № на имота по КВС 008144, местност „КАЛТАКЧЪ ЕРИ“, начин на трайно ползване „Неизползвана нива(угар, орница)“, категория „VIII“, площ 1.140 дка, акт за общинска собственост № 12641 от 13.05.2019 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева);

1.8. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.145 по КККР, № на имота по КВС 008145, местност „КЪШЛА ЯНЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 0.903 дка, акт за общинска собственост № 12642 от 13.05.2019 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева);

1.9. Поземлен имот с идентификатор 06906.8.147 по КККР, № на имота по КВС 008147, местност „СЕРИЩЕ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 0.375 дка, акт за общинска собственост № 12643 от 13.05.2019 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева);

1.10. Поземлен имот с идентификатор 44344.21.66 по КККР на с. Луличка, № на имота по КВС 021066, местност „ДИМЕН АРДЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 6,517 дка, акт за общинска собственост № 13634 от 20.02.2020 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 15.00 лв. (петнадесет лева);

1.11. Поземлен имот с идентификатор 55899.11.230 по КККР на с. Перуника, № на имота по КВС 011230, местност „СЪРТ ХАРМАН“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 20,689 дка, акт за общинска собственост № 14601 от 05.02.2021 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири лева);

1.12. Поземлен имот с идентификатор 55899.12.105 по КККР на с. Перуника, № на имота по КВС 012105, местност „ЮРЕН“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 49,578 дка, акт за общинска собственост № 12574 от 04.04.2019 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири лева);

1.13. Поземлен имот с идентификатор 55899.12.108 по КККР на с. Перуника, № на имота по КВС 012108, местност „ЮРЕН“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 24,047 дка, акт за общинска собственост № 14599 от 04.02.2021 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири лева);

1.14. Поземлен имот с идентификатор 55899.12.180 по КККР на с. Перуника, № на имота по КВС 012180, местност „ЮРЕН“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 24,530 дка, акт за общинска собственост № 14602 от 18.02.2021 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири лева);

1.15. Поземлен имот с идентификатор 55899.12.281 по КККР на с. Перуника, № на имота по КВС 012281, местност „КОЮ БАШИ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 51,019 дка, акт за общинска собственост № 14598 от 04.02.2021 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири лева);

1.16. Поземлен имот с идентификатор 62774.12.349 по КККР на с. Рогач, № на имота по КВС 012349, местност „СУЛУ ТАРЛА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 3,159 дка, акт за общинска собственост № 13635 от 20.02.2020 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 12.00 лв. (дванадесет лева);

1.17. Поземлен имот с идентификатор 81205.11.84 по КККР на с. Чернооки, № на имота по КВС 000750, местност „КОДЖА БААЛЪК“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 23,533 дка, акт за общинска собственост № 13636 от 20.02.2020 г., с начална конкурсна цена на декар, в размер на 30.00 лв. (тридесет лева);

2. Предназначение за което се отдават имотите – за създаване и отглеждане на трайни насаждения (без декоративна растителност, многогодишни треви и тревни насаждения).

            3. Начална конкурсна цена – не по-ниска от посочената в описанието на съответния имот.

            4. Конкурсът ще се проведе на 17.11.2021 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж, с часове както следва:

4.1 . за поземлен имот с идентификатор 00093.10.334 по КККР на с. Аврен - 09.00 часа; 

4.2. за поземлен имот с идентификатор 00093.11.405 по КККР на с. Аврен – 09.20 часа; 

4.3. за поземлен имот с идентификатор 06906.7.151 по КККР на с. Бук – 09.40 часа;

4.4. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.152 по КККР на с. Бук - 10.00 часа; 

4.5. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.153 по КККР на с. Бук – 10.20 часа;

4.6. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.155 по КККР на с. Бук – 10.40 часа;

4.7. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.144 по КККР на с. Бук – 11.00 часа;

4.8. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.145 по КККР на с. Бук – 11.20 часа;

4.9. за поземлен имот с идентификатор 06906.8.147 по КККР на с. Бук – 11.40 часа;

4.10. за поземлен имот с идентификатор 44344.21.66 по КККР на с. Луличка - 13.00 часа;

4.11. за поземлен имот с идентификатор 55899.11.230 по КККР на с. Перуника - 13.20 часа;

4.12. за поземлен имот с идентификатор 55899.12.105 по КККР на с. Перуника - 13.40 часа;

4.13. за поземлен имот с идентификатор 55899.12.108 по КККР на с. Перуника - 14.00 часа;

4.14. за поземлен имот с идентификатор 55899.12.180 по КККР на с. Перуника - 14.20 часа;

4.15. за поземлен имот с идентификатор 55899.12.281 по КККР на с. Перуника - 14.40 часа;

4.16. за поземлен имот с идентификатор 62774.12.349 по КККР на с. Рогач – 15.00 часа;

4.17. за поземлен имот с идентификатор 81205.11.84 по КККР на с. Чернооки – 15.20 часа.

5. Депозитът за участие в конкурса в размер на 500 (петстотин) лв. за имот, който може да се внесе в касата на общината – стая 10, ет.3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД – клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 , BIC: STSABGSF

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 16.11.2021 г.

            6. Таксата за закупуване на конкурсна документация е в размер на 40.00 лв. за имот с ДДС (невъзстановими), която може да се внесе на каса в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 16.11.2021 г.

Конкурсната документация се получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 1, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16, до 16.30 ч.  на 16.11.2021 г.

             7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:  Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител до 17.00 ч. на 16.11.2021 г., при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/.            

             8.  Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 16.11.2021 г.  след закупуване на конкурсна документация.

             9. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 30.11.2021 г. от 10.00 часа  в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж, при същите условия.

             10. Конкурсната документация за повторния конкурс се заплаща в касата на ОбА – Крумовград и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая №1, ет.2 на ОбА- Крумовград, пл.България №16.

             11. Документите за участие в повторния конкурс се подават при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/ до 17.00 часа на 29.11.2021 г.          

             12. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 29.11.2021 г.  след закупуване на конкурсна документация.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, пл. България №16, стая №1, ет.2 на Общинска администрация – Крумовград.

                                                                                                                                                                                                                                                                  СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 25 Октомври 2021
  • Посещения: 387

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: