Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

ПРОТИВОПОЖАРНИ  ПРАВИЛА ПРЕЗ  ОТОПЛИТЕЛНИЯ  СЕЗОН 

 

       Застудяването на времето през последните дни, принуди хората да пристъпят към използване на уредите за отопление! Това неминуемо повишава и риска от възникване на пожари, като причините основно са липсата на подготовка за използване както на отоплителните уреди, така и на димоходните тръби и комините! 

      Във връзка с това, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”– Крумовград, отново напомняме някои от основните правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

I. ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

-Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива! 

- Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност, стените на печките прогарят. 

- Под печките за твърдо гориво трябва да има поставена негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 30см. и 20см. встрани, с борд 1см.; 

- Отстоянието от горими предмети не трябва да е по-малко от 80 см.!!! Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали! При по-малко разстояние до горими материали е необходимо същите да се защитят с „екрани” от гипскартон или друг негорим материал; 

- Проверява се стабилното укрепване на димоотводните тръби (кюнците). Прогорели /пробити/ кюнци, незабавно се подменят с нови!

 - Отворите към комина, трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки. - В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди ;

- Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат ;

- Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали ;

- От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията на комина! Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване ;

 - Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден. - Винаги след ползване на   печка на твърдо гориво, тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. „непълно горене” или „тлеене” на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис /СО/. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната й камера! 

- При почистването на отоплителните печки, сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите в които се изхвърлят други горими отпадъци! 

- Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали ;

- След всяко презареждане на печките е необходимо плътно да се затварят вратичките им;

- Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения ;

 - Съхраняването на горивата, трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене ;

 - Пристроените към къщите навеси, трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. - Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини. При наличие на влага те могат да се самозапалят!

II. ВНИМАНИЕ: 

- Всички неизправности в отоплителните и електронагревателни уреди се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация! 

- Не оставяйте без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди! 

- Преди началото на отоплителния сезон, почистете комина и кюнците от натрупани сажди! Ако вече се отоплявате и не сте го направили: НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА! 

ІІ. ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

- Да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди;

- Да не се претоварват електрическите инсталации чрез включване на повече от допустимия брой консуматори и подсилват предпазителите в ел. табла;

- Електрическите отоплителни и нагревателни уреди, да се поставят върху негорими подове или поставки и на разстояние от горими материали;

- Да не се оставят ел. отоплителни и нагревателни прибори до леглата преди лягане - нощем завивките могат да паднат от леглото и да се запалят;

- Ел. отоплителни и нагревателни уреди, да не се оставят без наблюдение. При излизане от дома или работното място, същите да се изключват;

       - Електроакумулиращите печки да се експлоатират само ако са на негорима основа и са захранени на самостоятелен токов кръг.


ІІІ. ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ  УРЕДИ НА ТЕЧНО ГОРИВО:

- Да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди на течно гориво;

-Отоплителните уреди да не се използват ако са с разхерметизирани тръбопроводи и ако подложката за събиране на разлятото гориво не е на мястото си;

-Да се използват само горива, предписани от производителя на отоплителния уред;

-Изгасналият отоплителен уред да се запалва повторно, само при изстинало състояние;

- Да не се зарежда отоплителния уред по време на работа или ако е горещ, има опасност от експлозия;

- Течното гориво да се съхранява в негорими и нечупливи съдове и извън помещението където се експлоатира отоплителния уред.


ІV.ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАЗОВО ГОРИВО:

- Газовите уреди да са стандартни и технически изправни;

- Да се монтират от правоспособни лица;

- Да не се използват газови уреди в сутерени, полусутерени и други помещения, разположени под нивото на околния терен, които не са остъклени и трудно се проветряват;

- Газовите уреди да не се остават без наблюдение когато работят в помещения, в които спят хора;

- Бутилката с газ да не се държи в близост до нагревателния уред или под прякото въздействие на топлината;

- Газовия уред да се свързва с бутилката със специален гумиран маркуч и скоби;

- Херметичността на газовия уред, бутилката, съединенията и редуцил вентила да се проверява само с пенообразуващи вещества;

- Да не се забравя, че природния газ е по-тежък от въздуха и се наслоява ниско по пода;

- Да не се допуска повишаване на температурата във бутилката над 40 градуса                по С, над тази температура природния газ преминава от течно в газообразно състояние, налягането се увеличава чувствително и експлозията е неизбежна.


V. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР:

- При пожар не изпадайте в паника ;

      - Обадете се на познатите телефони 112 или 03641 / 72-85 .

- Ако има застрашени деца, възрастни хора, инвалиди - евакуирайте ги от застрашените помещения;

- Ако преминавате през задимени помещения, с цел защита на дихателните пътища от отделящите се токсични газове и дим може да използвате намокрена многопластова марля или кърпа;

- Пристъпете към гасене с наличните подръчни противопожарни уреди и съоръжения; /гасенето на съоръжения под напрежение с вода е опасно!/;

- При силно задимени стълбищни клетки не трябва да се използват асансьорите за евакуация;

- При невъзможност да се евакуирате от високи етажи, уплътнете добре вратите с мокри кърпи и чакайте идването на специализираните органи;

 - Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! НИКОГА НЕ ГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ! Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност. - При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението, затворете вратата след Вас и се обадете на тел. 112 или                  03641/72-85!

-Познаването на основните противопожарни правила и изисквания, личната отговорност, самодисциплината и високата противопожарна култура, са гаранция за пожарната безопасност, там където живеем и работим.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

pptxПРОТИВОПОЖАРНИ  ПРАВИЛА ПРЕЗ  ОТОПЛИТЕЛНИЯ  СЕЗОН21.10.2021г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 21 Октомври 2021
  • Посещения: 532

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map