Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 24-то заседание на Общински съвет Крумовград

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 24 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на   14.10.2021 г. (четвъртък ) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

  • Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Крумовград 2021-2027

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

2. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крумовград.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ на община Крумовград.    

         Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовгра

4. Кандидатстване на община Крумовград с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-10.425 – МИГ Момчилград и Крумовград, мярка 21 «Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство» към Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.                

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Изключване на имот № 016058 от общинския поземлен фонд в землището на с.Аврен и имот № 013013 от общинския поземлен фонд в землището на с.Рибино от Приложение № 2 към т.3 на Решение № 544 от протокол № 39/19.10.2010 година за определяне маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс на Общински съвет Крумовград.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Крумовград през 2021 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. Отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8.Одобряване на изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове. 

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. Вземане на решение за възмездно придобиване чрез покупко-продажба на недвижими имоти, представляващи самостоятелно обособен обект от сграда „Културен дом“ и сграда за лятно кино.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

10. Изменение и допълнение на   решение № 321 от Протокол № 20/25.05.2021г., изменено и допълнено с решение № 349 от Протокол № 21/28.06.2021г. и изменено и допълнено с решение № 362 от Протокол № 22/09.08.2021г. на ОбС Крумовград

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

11. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2021 година.

         Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

         12. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Крумовград за периода 2022-2024 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

13.  Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметове на кметства в община Крумовград за месец октомври 2021 година.

         Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

14.  Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кмета на община Крумовград за месец октомври 2021 г.

         Докладва: г-н Метин Байрамали – Председател на ОбСКрумовград

         15. Подготовка за проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 «Мерки за справяне с пандемията», която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 «Подкрепа за здравната система за справяне с кризи» на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                     МЕТИН БАЙРАМАЛИ

  • Публикувана на 06 Октомври 2021
  • Посещения: 401

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: