Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временен открит паркинг на поземлен имот – частна общинска собственост

О Б Щ И Н А    К Р У М О В Г Р А Д

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 55 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на Общински съвет – Крумовград и Решение № 359 от протокол № 22 / 09.08.2021 год. на Общински съвет – Крумовград

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временен открит паркинг на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 39970.505.1085 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-96/30.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК; площ: 4068 (четири хиляди и шестдесет и осем) кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, актуван с АОС № 10203 от 10.06.2016 год. с начална тръжна цена 3 376,00 (три хиляди триста седемдесет и шест) лв. на месец, определена по методиката на Глава четвърта – „Определяне на наемни цени” от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за срок – до реализирането на подробния устройствен план, но не повече от 10 (десет) години.

2. Търгът ще се проведе на 30.09.2021 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І-ви етаж, гр. Крумовград.   

3.  Депозитът за участие в търга  е в размер на 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България” № 5  в  срок до 16:00 ч.  на 29.09.2021 г.

4. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 и се получава в дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.10.2021 год. от 10:00 часа на същото място и при същите  условия.  Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 06.10.2021 г.

6. Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България” № 16 до 17:00 ч. на 29.09.2021 г. за търга, насрочен за 30.09.2021 г., а за повторния  търг: до 17:00 ч. на 06.10.2021 г.

           7. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 29.09.2021 г. (при повторен търг съответно до 06.10.2021 г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……………..…………….

       (СЕБИХАН МЕХМЕД)

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 13 Септември 2021
  • Посещения: 60

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: