Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост

 

О Б Щ И Н А    К Р У М О В Г Р А Д

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 7, във връзка с чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на Общински съвет – Крумовград и Решение № 341 от протокол № 21 от 28.06.2021 год. на Общински съвет – Крумовград

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим  имот – публична общинска собственост, представляващ: терен от 4.00 (четири) кв.м. за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион – тип метална конструкция) по одобрена от главния архитект на Общината схема, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, в ПИ с идентификатор 39970.16.32 по КК и КР на гр. Крумовград, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-96/30.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вид територия: територия на транспорта, НТП: за местен път, с площ 8692 кв. м, стар номер 16.32, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 8.00 лв. (осем лева).

2. Търгът ще се проведе на 24.09.2021 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І-ви етаж, гр. Крумовград.   

3.  Депозитът за участие в търга  е в размер на 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България” № 5  в  срок до 16:00 ч.  на 23.09.2021 г.

4. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 и се получава в дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 01.10.2021 год. от 10:00 часа на същото място и при същите  условия.  Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 30.09.2021 г.

6. Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България” № 16 до 17:00 ч. на 23.09.2021 г. за търга, насрочен за 24.09.2021 г., а за повторния  търг: до 17:00 ч. на 30.09.2021 г.

           7. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 23.09.2021 г. (при повторен търг съответно до 30.09.2021 г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……………..…………….

       (СЕБИХАН МЕХМЕД)

 

О Б Щ И Н  А  К Р У М О В Г Р А Д

   На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград , Решениe № 301 от Протокол № 19/28.04.2021 год. и Решение № 344 от Протокол № 21/28.06.2021 год. на Общински съвет  Крумовград

                                                           О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:

 - Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с пл.сн. 3 в кв.14 (четиринадесети) с площ от 600 (шестстотин) кв.м. по ЧПУП на с. Звънарка м. Козино, утвърден със заповед № 540/02.08.1984 г., за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 14603/18.02.2021 г., с начална тръжна цена 3350.00 (три хиляди триста и петдесет) лв. без ДДС. Начало на търга 10.00 часа.

 -  Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) в кв. 3 (трети) с площ от 600 (шестстотин) кв.м. по ЧПУП на с. Орех, утвърден със заповед № 521 от 31.08.1983 год., за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 14399/20.04.2020 г., с начална тръжна цена - 3300.00 (три хиляди и триста) лв. без ДДС. Начало на търга 10.15 часа

-  Урегулиран поземлен имот (УПИ) V  (пети)  в кв. 3  (трети)  с площ от 650 (шестстотин и петдесет) кв.м. по ЧПУП на с. Красино мах. Раненци, утвърден със заповед № 363 от 26.06.1981 год.; за жилищно строителство,  актуван с АЧОС № 14606/ 18.02.2021 г., с начална тръжна цена - 3250.00 (три хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС. Начало на търга 10.30 часа.

- Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Лещарка мах. Черешарка с площ от 553 кв.м. ведно с разположената в него двуетажна жилищна сграда с дървен гредоред на подовата и покривна конструкция със ЗП-83 кв.м., актуван с АЧОС № 5572 от 10.12.2012 г., с начална тръжна цена- 3700.00  (три хиляди и седемстотин) лв.без ДДС. Начало на търга 10.45 часа.

 -  Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Сладкодум с площ от 4372 кв.м., актуван с АЧОС № 4420 от 13.09.2010 год., с начална тръжна цена- 8950.00 (осем хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС. Начало на търга 11.00 часа.

         2. Депозит за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         3.Търговете ше се проведат на 21.09.2021 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

         4. Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

            5. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 20.09.2021 г.

     

 

 

6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 28.09.2021 год. на

същото място, по същото време и при същите условия.  

            7.  Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 8.  Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  27.09.2021 г.     

 9. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 27.09.2021 г. след закупуване на тръжната документация.

 Участниците да носят документ за самоличност. 

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 07 Септември 2021
  • Посещения: 401

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: