Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 23-то заседание на Общински съвет Крумовград

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 23 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на   08.09.2021 г. (сряда ) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Крумовград за периода от месец януари 2021 година - до края на месец юни 2021 година

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

2. Отчет за дейността на Общински съвет Крумовград  и неговите комисии за периода, обхващащ първото шестмесечие на 2021 г.

Докладва:  Метин Байрамали– Председател на ОбС-Крумовград

3. Утвърждаване на броя на групи и деца/ученици в тях в детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие и поднормативни паралелки в училища  с осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес за учебната 2021/2022 година

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

4. Предложение за включване на детски градини и училища от община Крумовград в списъка на защитените детски градини и училища

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

5. Предложение за включване на детски градини от община Крумовград в списъка на средищните детски градини

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

6. Предложение за включване на училища от община Крумовград в списъка на защитените училища

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

7. Приемане на механизъм  по критерии и показатели  за разпределение на средствата  за субсидиране на междуселищни пътнически  превози в община Крумовград

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

8. Актуализация  на бюджета на община Крумовград за 2021 година

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

9. Отпускане на еднократни парични помощи на лица и семейства от община Крумовград

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

10. Отпускане на еднократни парични помощи на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи.

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

11.  Одобряване на изготвени пазарни оценки  за разпореждане  с имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени  при провеждането на публични търгове

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

12. Разпореждане с недвижим имот- частна общинска собственост

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

13. Включване на поземлени имоти № 010034 и № 010233 от общинския поземлен фонд в землището на с. Бараци и поземлени имоти № 010034,  № 010042, № 016007, № 016008 и № 016012 от общинския поземлен фонд в землището на с. Злаголист към приложение № 2 към т.3 от Решение №544 от протокол № 39/19.10.2010 година  за определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд в Община Крумовград, които могат да се отдават  под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

14. Даване на съгласие  за временно ползване на земеделски земи за поставяне на преместваем обект -  навес за регистриране на животновъден  обект- пасище.

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

15.  Сключване на споразумение за сътрудничество с Фондация „Наука и природа“  във връзка с организиране на ултрамаратон „Надбягване с Източните Родопи“

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

         16. Одобряване на техническо задание за изработване на ПУП – ПРЗ и разрешаване изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ - изменение на кв. 76 и кв. 76А по плана на гр. Крумовград, обособяване на нова улица от о.т.443 до о.т. 560 и паркинг зона в гр. Крумовград“ на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

         МЕТИН БАЙРАМАЛИ

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 01 Септември 2021
  • Посещения: 95

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: