Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

О Б Щ И Н А    К Р У М О В Г Р А Д

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 55 от Закона за устройство на територията и чл. 17, ал. 7, във връзка с чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на Общински съвет – Крумовград и Решение № 333 от протокол № 20 от 25.05.2021 год. на Общински съвет – Крумовград

О Б Я В Я В А

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, както следва:

1. Терен от 18 (осемнадесет) кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион с площ от 18 (осемнадесет) кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 39970.504.981 по КК и КР на гр. Крумовград (УПИ № І, кв. 68 по ПУП), целият с площ от 6558 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Крумовград, ул. „Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с Акт за публична общинска собственост № 6307 от 23.01.2014 год., за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 54.00  лв. (петдесет и четири лева) без ДДС.

Начало на търга от 10.00 часа.

2. „Бюфет за храни и напитки“ с полезна площ – 56.00 (петдесет и шест) кв.м. от сектор „В“ – Обслужваща част на сградата „Автогара“ с идентификатор 39970.502.1399.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 39970.502.1399 по КК и КР на гр. Крумовград, актуван с АПОС № 4498 от 25.08.2011 г. за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 175.00 лв. (сто седемдесет и пет лева) без ДДС.

Начало на търга от 10.15 часа.

3. Терен от 92 (деветдесет и два) кв.м. за разполагане на преместваем обект за обслужване, по одобрена от главния архитект на общината схема, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ в кв. 82 по ПУП (ЗРП) на гр. Крумовград, заемащ част от поземлен имот с идентификатор 39970.505.321 по КК и КР на гр. Крумовград, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, целия с площ  от 2 515 кв.м., за срок от 10 години. с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 184.00  лв. (сто осемдесет и четири лева).

Начало на търга от 10.30 часа.

2. Търговете ще се проведат на 17.08.2021 год. в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща в гр. Крумовград, пл. „България” № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търга  е в размер на 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България” № 5  в  срок до 16:00 ч.  на 16.08.2021 г.

4. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 и се получава в дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400 ,  BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 ,  BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 24.08.2021 год. на същото място, по същото време и при същите  условия.  Депозити за участие в търговете се внасят в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 23.08.2021 г.

6. Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България” № 16 до 17:00 ч. на 16.08.2021 г. за търговете, насрочени за 17.08.2021 год., а за повторните  търгове: до 17:00 ч. на 23.08.2021 год.

           7. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 16.08.2021 г. (при повторни търгове съответно до 23.08.2021 г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция „Общинска собственост и икономика”, стая № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……………..…………….

       (СЕБИХАН МЕХМЕД)

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 04 Август 2021
  • Посещения: 358

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: