Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 22-ро заседание на ОбС Крумовград

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград  22 -то  заседание на  09.08.2021 г. (понеделник ) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 • Приемане на отчета за изпълнение на бюджета, отчета за изпълнение на разчета на капиталовите разход, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг на община Крумовград за 2020 година

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за второто тримесечие на 2021 година

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Информация за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Крумовград за първото полугодие на 2020 година

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Предоставяне на средства от бюджета на община Крумовград за 2021 година за съфинансиране на разходите по проект „3.3- Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Крумовград“

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на общината за разплащане на разходите по проект BG06RDNP001-7.002-0022 „ Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“- начален етап, град Крумовград“

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Съгласуване позицията на представителя на Община Крумовград на заседание, насрочено на 08.2021 година от 13.30 часа на Общото събрание на „Асоциация на ВиК- Кърджали“

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Крумовград през 2021година.

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост за временен открит паркинг, на основание чл.55 от Закона за устройство на територията

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Изменение и допълнение на решения на Общински съвет - Крумовград за отдаване под аренда  на земеделски земи от Общински поземлен фонд на територията на община  Крумовград

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Изменение и допълнение на   решение № 321 от Протокол № 20/25.05.2021г., изменено с решение № 349 от Протокол № 21/28.06.2021г. на ОбС Крумовград

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) 2014-2020 на Община Крумовград

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметове на кметства в община Крумовград

Докладва: Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 • Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кмета на община Крумовград

Докладва: Метин Байрамали– Председател на ОбС-Крумовград

 

                

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

     МЕТИН БАЙРАМАЛИ

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 02 Август 2021
 • Посещения: 475

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map