Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост

На  основаниe   чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.55 от ЗУТ  и чл.20, ал. 2  във връзка с чл.91 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, както следва:

  • Терен от 8 /осем/ кв.м., за разполагане на преместваем обект  за обслужване, по

одобрена схема  от гл.архитект, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ, представляващ част от Поземлен имот  с идентификатор 39970.504.1371 по КК на гр.Крумовград  /УПИ І-ви, кв. 44 по ПУП на гр.Крумовград/ с начална тръжна наемна цена на месец в размер на  24.00  лв. /двадесет и четири лева/.  

Начало на търга от 10.00 часа.

  • Терен от 16 /шестнадесет/ кв.м. за разполагане на преместваем обект за обслужване, по 

одобрена схема от главния архитект на общината, съгласно  чл.56, ал.2 от ЗУТ,  представляващ част от поземлен имот с идентификатор 39970.504.1312,  целия с площ  от 119 кв.м. по КККР на гр.Крумовград, вид територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, /УПИ  – VІ –ти, кв.68 Б по ПУП /ЗРП//  с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 48.00  лв./ четиридесет и осем лева/. 

Начало на търга от 10.15 часа.

  1. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

  2. Търговете  ще се проведат  на 19.07.2021 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж.

             3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 и се получава в дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400 ,  BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 ,  BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

4. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат  на 26.07.2021 год. на същото място по същото време и при  същите  условия. Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 23.07.2021 г.

5. Документите за участие се приемат в Деловодството, ет.1, пл.”България” № 16   до 17.00 ч. на 16.07.2021 г.  за търговете  насрочени за 19.07.2021 год.  и   за повторните  търгове  до 17.00 ч. на 23.07.2021 год.

6. Оглед на имотите  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на 23.07.2021 г. в присъствието на служител от Общинска администрация гр.Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

7. Участниците да носят документ за самоличност и оригинално нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен - 159.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 28 Юни 2021
  • Посещения: 570

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map