Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Стартира предоставянето на услуги по проект "Патронажна грижа + в община Крумовград"

СТАТИЯ1 page0001

На 25 март 2021 година община Крумовград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.002-0068-C01 "Патронажна грижа + в Община Крумовград" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основната цел на дейностите по проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на предизвикателствата, свързани с разпространението на COVID-19.

Проектът ще се реализира в две направления. Основната цел на направление 1 „Патронажна грижа“ е продължаване модела за патронажна грижа за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, чрез осигуряване достъп до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране в съответствие със спецификата на потребностите на потребителите и техните семейства.

В изпълнение на дейностите за предоставяне на почасови мобилни услуги в домашна  среда са назначени санитари, медицински сестри, рехабилитатор, социален работник и шофьор на лек автомобил, които ще предоставят здравно-социални услуги на потребители от община Крумовград.

Целта на направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ е оказване на подкрепа на социалните услуги в общината в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса.

По проекта в Дом за стари хора гр. Крумовград са назначени 8 хигиенисти и 8 дезинфектори, а в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в риск гр. Крумовград – 2 хигиенисти.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 323 421,39 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, като услугите ще се предоставят 12 месеца. Предоставянето на услугите стартира на 21 април 2021 година.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 22 Април 2021
  • Посещения: 759

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map