Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект за план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване, за предложения, становища и мнения по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.  

На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесионалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на община Крумовград - http://www.krumovgrad.bg/.

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени  в деловодството на Община Крумовград – пл.  „България” № 16  или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесионалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 11.12.2020 г. от 09:30 часа в залата на общински съвет – Крумовград /бивша сграда на АПК/, ул. „Трети март” 3, І-ви етаж.

ПРОЕКТ

на план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

 

ДО

                                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                                          КРУМОВГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и одобрение план – сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

На основание чл.66 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) изготвената план-сметка, включва необходимите разходи за следните дейности:

 • Събиране и транспортиране на битови отпадъци до депо;
 • Обезвреждане на битовите отпадъци в депо;
 • Поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите и другите територии предназначени за обществено ползване;
 • Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
 • Изготвяне на Програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на община Крумовград.

І. Организация на дейностите

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси, община Крумовград предоставя на населението услуги по събиране, извозване, обезвреждане на твърди битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се осъществяват от местна дейност „Чистота” към общинска администрация. Сметосъбирането се осъществява от три специализирани автомобила, обработващи контейнери тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м., пластмасови кофи тип „Мева” с обем 0,12 куб.м и поцинковани кофи от 0,11 куб.м.

Границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване за 2021г. са определени със заповед на кмета на Общината № КО - 870 от 28.10.2020 г., на основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ, както следва:

 • Извозването на твърди битови отпадъци в гр. Крумовград:
 • Контейнери тип „Бобър” – 3 пъти седмично
 • Кофи тип „Мева” – 1 път седмично
 • Извозването на твърди битови отпадъци в населените места включени в организираното сметосъбиране:
 • Контейнери тип „Бобър” и кофи тип „Мева” – 2 пъти месечно.

 

ІІ. Формиране на план-сметката

Разработеният проект на план-сметката включва необходимите разходи за:

 • Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Крумовград – предвидените средства са в размер на 477 229 лв.
 • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – предвидени са средства в размер на 346 650 лв.
 • Определеният размер на отчисленията по чл.64 от ЗУО за всеки тон депониран отпадък за 2021г. е 82 лв. / тон, разписан в Наредба №7 от 19.12.2013г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Обезпечението по чл.60 от ЗУО е таксата за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото и е в размер на 2,71лв/тон. Планираните разходи за заплащане на отчисленията са изчислени съобразно количествата отпадъци, предадени за депониране през 2020 г., които ориентировъчно са около 3000 тона и предвидените средства са в размер на 254 130 лв.
 • Съгласно чл.79, ал.1 от ЗООС и чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗУО кмета на общината разработва програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците, която е неразделна част от програмата за опазване на околната среда - предвидените средства са в размер на 12 000 лв.

ІІІ. Начин на определяне на годишния размер на таксата

Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗМДТ основният метод за определяне на размера на таксата е според количеството на битовите отпадъци. От направените проучвания от общинска администрация  се установява, че практически е невъзможно установяването на точното количество изхвърляни отпадъци от отделните носители на правото на собственост или право на ползване върху имотите, за които се дължи ТБО. За да може да се установи това количество е необходимо на всеки жител да бъде зачислен съд за отпадъци (контейнер или кофа) или да има един общ съд и преди всяко изхвърляне на битовите отпадъци същите да се претеглят и да се записват. Това практически е свързано с ангажиране на много повече работна сила и необходима материална база, с усложнена форма на отчитане и създаване на коренно променена организация на сметосъбиране. Практически е невъзможно на всеки един отделен субект на правото на собственост върху недвижим имот, за който се дължи ТБО да се постави по един съд, който субектите да си пълнят самостоятелно и който следва да бъде с индивидуално заключване. Съдовете, с които разполага община Крумовград не са пригодени за събиране и отчитане на количество отпадък. Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването на изхвърляните от сградите с режим на етажна собственост битови отпадъци, както и внедряване на изцяло нова система за сметосъбиране и сметоизвозване. За всичко това е необходимо технологично време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Крумовград към настоящия момент не разполага. При дадената оперативна самостоятелност на Общинския съвет, за да се спази другия основен принцип „постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси”, най - справедливо би било да продължим да използваме действащият към настоящият момент и сравнително най-справедлива основа за определяне размера на ТБО - данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и юридически лица, и отчетната стойност на нежилищните имоти, в случай, когато носител на правото на собственост върху недвижими имот, за който се дължи ТБО е юридическо лице. С §13а от ЗР на ЗИД на ЗМДТ на Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България бе възложено в срок до 31 март 2017 г. да разработят методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които да служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да се внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67 от закона. Предвид обстоятелството, че измененията на чл. 66, и сл. от ЗМДТ ще влязат в сила едва на 01.01.2022 г. и предвид липсата на утвърдена методика за изготвяне на план - сметката с необходимите разходи за дейности и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, с оглед §6 от ЗИД на ЗМДТ във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби към ЗР на ЗИД на ЗМДТ, до края на 2021 година избраната по-горе основа ще е приложима, като след този момент ще влязат в сила измененията на чл. 67 от ЗМДТ, с които цитираният метод няма да бъде прилаган, а ще бъде прилагана една от предвидените в тази разпоредба основи.

Предвид обстоятелствата, че към настоящия момент разпоредбата на чл. 67, ал. 1 ЗМДТ е неприложима, определянето на таксата за битови отпадъци за 2021 г. е разработена на база досегашната основа, определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Крумовград, както следва:

 • За жилищни имоти - в промили пропорционална върху данъчната оценка на имота, за всяка услуга по отделно.

Дадена е възможност на гражданите при деклариране за обслужване с индивидуални съдове, таксата да се изчислява в лева според количеството битови отпадъци, като заплащат и определения промил за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2. За нежилищни имоти

2.1. За подалите декларация за ползване на индивидуални съдове за отпадъци, таксата да се изчислява в лева според количеството битови отпадъци, като заплащат и определения промил върху данъчната оценка и/или върху отчетната стойност на имота, за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2.2. За неподалите декларация, намиращи се в границите на организираното сметосъбиране, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се определя:

- за граждани – върху данъчната оценка на имота

- за предприятия -  пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

3. За имоти, намиращи се извън районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – определения промил за обезвреждане в депо и определения промил за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

При така направения подробен анализ на необходимите разходи през 2021 година за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване са взети под внимание:

 • Голямо преизпълнение в размер на 214 420 лв лева на плана за събираемост на такса БО за 2020 г., което се дължи основно на ново декларирани имоти от „Дънди Прешълс Метълс - Крумовград“ ЕАД, след приемане на план-сметката за 2020 година, както и внесена такса за БО за предходната и текущата година;
 • Възстановени средства в размер на 61 195 лева от РИОСВ – Хасково в преходния остатък от “План – сметка 2020 г.”, като намален размер на внесените отчисленията за 2018г., тъй като община Крумовград е включена в Заповед №189/24.07.2020г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, като изпълнила целта по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО.

Предвид гореизложеното и направеният анализ предлагам и през 2021 година да не бъдат завишени промилите за жилищните и нежилищни имоти за определяне размера на годишната такса за битови отпадъци.

           

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 и чл.67 от ЗМДТ предлагам на общинския съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

І. Одобрява план-сметката за необходимите приходи и разходи за услугите по  сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

 

План - Сметка

За приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, съгласно чл.66  от  ЗМДТ  в Община Крумовград за 2021 година.

 

ПРИХОДИ

План-сметка 2021

І.

Общо приходи за дейноста

1 140 009,00 лв

1.

От такса "Битови Отпадъци" при 90 % събираемост

750 000,00 лв.

2

Възстановени средства от РИОСВ

61 195,00 лв.

3.

Преходен остатък от "План сметка 2020"

114 394,00 лв.

4.

Преизпълнение от план-сметка 2020 г.

214 420,00 лв.

II.

РАЗХОДИ

1 140 009,00 лв.

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

477 229,00 лв.

1.1.

Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до регионално депо в с. Вишеград, общ. Кърджали.

70 000,00 лв.

1.2.

Трудови и осигурителни разходи свързани с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

147 500,00 лв.

1.3.

Разходи за материали, облекло и предпазни средства за персонала

10 000,00 лв.

1.4.

Разходи за резервни части, ремонт и обслужване на машините; данъци и застраховки

21 770,00 лв.

1.5.

Закупуване на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване

227 959,00 лв.

2.

Почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

346 650,00 лв.

2.1.

Ръчно и механизирано почистване на на териториите за обществено ползване

30 000,00 лв.

2.2.

Трудови и осигурителни разходи свързани с дейностите по почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

261 650,00 лв.

2.3.

Миене на обществени територии

20 000,00 лв.

2.4.

Разходи за материали, облекло и предпазни средства за персонала

15 000,00 лв.

2.5.

Разходи за резервни части, ремонт и обслужване на машините; данъци и застраховки

5 000,00 лв.

2.6.

Разходи за почистване на нерегламентирани  сметища

15 000,00 лв.

3.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депо

55 000,00 лв.

4.

Отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за депониран отпадък на тон.

254 130,00 лв.

5.

Изготвяне на Програма за опазване на околната среда  и програма за управление на отпадъците на община Крумовград

12 000,00 лв.

 

ІІ. Упълномощава кмета на община Крумовград да актуализира сумата в решението за план-сметка за постъпилите приходи от такса БО към 31.12.2020г. и с остатъка от разходната част на план-сметка 2020г., като сумите се отнесат в т.1.5. на разходната част на план-сметката. 

ІІІ. Приема на основание чл.67, ал.2 от ЗМДТ  размера на годишната такса в лева и промили според данъчната оценка за жилищни имоти  и отчетна стойност на нежилищни имоти, както следва:

            1. За Крумовград:

    1.1 За граждани:

Вид услуга :

Промили за жилищни имоти

Промили за нежилищни имоти

Общо

3.00

6.50

Сметосъбиране и сметоизвозване

1.65

3.52

Обезвреждане на битовите отпадъци в депо

0.14

0.23

Почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.21

2.75

1.2. За фирми:

Вид услуга :

Промили за жилищни имоти

Промили за нежилищни имоти

Общо

3.00

10.00

Сметосъбиране и сметоизвозване

1.65

5.50

Обезвреждане на битовите отпадъци в депо съхранение на отпадъците (Претоварна станция)

0.14

0.35

Почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.21

4.15

 

2. За населени места: Аврен, Багрилци, Бараци, Благун, Бряговец, Бук, Вранско, Голяма Чинка, Голям Девесил, Голямо Каменяне, Горна Кула, Горни Юруци, Гривка, Гулийка, Гулия, Девесилица, Девесилово, Джанка, Доборско, Долна Кула, Долни Юруци, Дъждовник, Егрек, Едрино, Звънарка, Зиморница, Златолист, Калайджиево, Каменка, Кандилка, Качулка, Ковил, Котлари, Красино, Къклица, Лещарка, Луличка, Малка Чинка, Малко Каменяне, Малък Девесил, Метлика, Морянци, Овчари, Орех, Падало, Пашинци, Пелин, Перуника, Подрумче, Полковник Желязово, Поточарка, Поточница, Раличево, Рибино, Рогач, Ручей, Самовила, Синигер, Скалак, Сливарка, Стари Чал, Странджево, Студен Кладенец, Сърнак, Стражец, Тинтява, Токачка, Тополка, Хисар, Храстово, Чал, Черничево, Чернооки:

2.1. За граждани:

Вид услуга :

Промили за жилищни имоти

Промили за нежилищни имоти

Общо

5.00

6.50

Сметосъбиране и сметоизвозване

3.66

3.52

Обезвреждане на битовите отпадъци в депо

0.13

0.23

Почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.21

2.75

2.2. За фирми:

Вид услуга :

Промили за жилищни имоти

Промили за нежилищни имоти

Общо

5.00

10.00

Сметосъбиране и сметоизвозване

3.66

5.50

Обезвреждане на битовите отпадъци в депо

0.13

0.35

Почистване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.21

4.15

ІV. Приема на основание чл.67, ал.3 от ЗМДТ размера на годишната такса в лева според количеството на битовите отпадъци, както следва:

   1. За гр. Крумовград:

Вид съд:

          а) кофа тип „Мева”0.11м3 ,за един брой - 67.31 лв.

          б) контейнер тип „Бобър”1.1м3 ,за един брой - 584.50 лв.

          2. За населени места: Аврен, Багрилци, Бараци, Благун, Бряговец, Бук, Вранско, Голяма Чинка, Голям Девесил, Голямо Каменяне, Горна Кула, Горни Юруци, Гривка, Гулийка, Гулия, Девесилица, Девесилово, Джанка, Доборско, Долна Кула, Долни Юруци, Дъждовник, Егрек, Едрино, Звънарка, Зиморница, Златолист, Калайджиево, Каменка, Кандилка, Качулка, Ковил, Котлари, Красино, Къклица, Лещарка, Луличка, Малка Чинка, Малко Каменяне, Малък Девесил, Метлика, Морянци, Овчари, Орех, Падало, Пашинци, Пелин, Перуника, Подрумче, Полковник Желязово, Поточарка, Поточница, Раличево, Рибино, Рогач, Ручей, Самовила, Синигер, Скалак, Сливарка, Стари Чал, Странджево, Студен Кладенец, Сърнак, Стражец, Тинтява, Токачка, Тополка, Хисар, Храстово, Чал, Черничево, Чернооки:

Вид съд:

           а) кофа тип „Мева” 0.11м3, за един брой - 67.31 лв.

           б) контейнер тип „Бобър” 1.1м3 , за един брой - 584.50 лв.

           3. Гражданите и фирмите, които избират да заплащат годишна такса според количеството на битовите отпадъци заплащат и определения промил за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за притежавани имоти в гр.Крумовград и селата, изброени в т.2:

Вид услуга

Промили за жилищни имоти

Промили за нежилищни имоти

Поддържане чистотата на обществените територии за граждани

1.21

2.75

Поддържане чистотата на обществените територии за фирми

1.21

4.15

                                                                             Внесъл докладната

                   КМЕТ:  _____П/__________

                 /СЕБИХАН МЕХМЕД/

Изготвили:

Председател: ______П/________ инж. Абидин Хаджимехмед – зам. кмет

Членове:

1. _________П/_____Феим Халил – гл. специалист  в дирекция „МДТ”,

         2. ________П/______Виолета Хаджиева – директор дирекция „ФС”,

3. _______П/_______Валерия Пехливанова  – директор на дирекция „НОП“,

         4. ______П/________Гергана Чилингирова – ст. експерт „Екология” в  дирекция „ТРБ“.

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 09 Ноември 2020
 • Посещения: 1119

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map