Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград , Решениe № 133 от Протокол № 8/24.06.2020 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                            

О Б Я В Я В А :

 

Публични търгове с явно наддаване за  продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

1. ПИ / поземлен имот/ в урбанизираната територия на с. Перуника,  мах. Кутлово с площ от 560 кв.м., ведно с построената в него: полумасивна двуетажна жилищна сграда със ЗП-114 кв.м. актуван с АЧОС № 13 514/05.02.2020 г. с  начална тръжна цена  5300.00/пет хиляди и триста/ лв. без ДДС. Начало на търга – 10.00 часа.

2. ПИ / поземлен имот/ в урбанизираната територия на с. Рогач, мах. Праз с площ от 603 кв.м. ведно с построената в него:  полумасивна двуетажна жилищна сграда със ЗП - 81 кв.м., актуван с АЧОС № 13513/ 05.02.2020 г. с начална тръжна цена 6500.00 /шест хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.

Начало на търга – 10.15 часа.

3.  УПИ /урегулиран поземлен имот/  VІ  с пл.сн.№ 11 в кв. 2 с площ от 510 кв.м. по ПУП на с. Котлари, утвърден със заповед № 594/06.10.1986 г., ведно с построената в него: полумасивна жилищна  сграда със ЗП - 99 кв.м. актуван с АЧОС № 13512/ 05.02.2020 г. с начална тръжна цена 7000.00 /седем хиляди/ лв. без ДДС.

Начало на търга – 10.30 часа.

             4. Неурегулиран ПИ  / поземлен имот/ в урбанизираната територия на с. Дъждовник, с площ от 470 кв.м., ведно с построената в него, двуетажна полумасивна жилищна сграда със ЗП - 70 кв.м., актуван с АЧОС 10 409/ 20.06.2016 год. с начална тръжна цена 4200.00 /четири хиляди и двеста/ лв. без ДДС.

Начало на търга – 10.45 часа.

        1. Депозитът за участие в търговете  е  в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         2. Търговете ще се проведат на 02.11.2020 год. в гореупоменатите  часове в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

          3. Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4. Документите за участие в търговете се подават  в “Деловодството” до 17.00 ч. на  30.10.2020 г.     

5. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 09.11.2020 год. в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия и от същите  часове.

            6.  Тръжната документация  за повторните търгове  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр.

Крумовград, пл. “България” № 16.

 7.  Документите за участие  в повторните търгове се подават в „Деловодството” до 17.00 ч. на  06.11.2020 г.     

8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 06.11.2020 г. след закупуване на тръжната документация.

9. Участниците се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване. 

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА: СЕБИХАН  МЕХМЕД

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 13 Октомври 2020
  • Посещения: 721

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: