Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград , Решениe № 173 и 174 от Протокол № 10/27.08.2020 год.  на Общински съвет  Крумовград  

                            

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг  с явно наддаване за  продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 39970.504.1376 по КККР, на гр. Крумовград одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-44/26.02.2013 г. на началник на СГКК-Кърджали. Площ: 5463/пет хиляди четиристотин шестдесет и три/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Имотът е актуван с АЧОС № 5932 от 26.04.2013 г. и е с начална тръжна цена 130 900.00 /сто и тридесет хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС.

         3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         4.Търгът ще се проведе на 12.10.2020 год. от 11.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

          3. Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  09.10.2020 г.     

5. При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе на 19.10.2020 год. в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, по същото време и при  същите  условия.

            6.  Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр.

Крумовград, пл. “България” № 16.

 7.  Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  16.10.2020 г.     

8. Оглед на имота  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 16.10.2020 г. след закупуване на тръжната документация.

9. Участниците да носят документ за самоличност. 

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:….……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 24 Септември 2020
  • Посещения: 155

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: