Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 87 от Протокол № 5 от 27.02.2020 год. на ОбС- Крумовград

На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 29 от Наредбата за условията и реда за отдаване по наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград и Решение № 87 от Протокол № 5 от 27.02.2020 год. на ОбС- Крумовград

О Б Я В Я В А

 

      Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Крумовград при следните условия:

          1. Обект на конкурса са свободни земеделски земи от ОПФ на община Крумовград, съгласно Заповед № КО-656/18.08.2020 г. на кмета на община Крумовград, представляващи:

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 00093.10.334 по КККР на с. Аврен, № на имота по КВС 010334, Местност „СТАРЕЙЦА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 15,900 дка, акт за общинска собственост № 6337 от 20.04.2014 г., граници на имота: 00093.10.309, 00093.10.342, 00093.10.345, 00093.10.41, 00093.10.42, 00093.20.83, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 23.00 лв. (двадесет и три лева);

1.2. Поземлен имот с идентификатор 06906.7.151 по КККР на с. Бук, № на имота по КВС 007151, Местност „ЯМАЧ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 2,579 дка, акт за общинска собственост № 13633 от 20.02.2020 г., граници на имота: 06906.7.150, 06906.7.152, 06906.7.156, 06906.7.170, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 27.00 лв. (двадесет и седем лева);

1.3. Поземлен имот с идентификатор 44344.21.66 по КККР на с. Луличка, № на имота по КВС 021066, Местност „ДИМЕН АРДЪ“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „IX“, площ 6,517 дка, акт за общинска собственост № 13634 от 20.02.2020 г., граници на имота: 44344.21.162, 44344.21.176, 44344.21.69, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 14.00 лв. (четиринадесет лева);

1.4. Поземлен имот с идентификатор 62774.12.349 по КККР на с. Рогач, № на имота по КВС 012349, Местност „СУЛУ ТАРЛА“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 3,159 дка, акт за общинска собственост № 13635 от 20.02.2020 г., граници на имота: 62774.10.271, 62774.12.14, 62774.12.347, 62774.12.348, 62774.12.6, 62774.12.7, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 12.00 лв. (дванадесет лева);

1.5. Поземлен имот с идентификатор 81205.11.84 по КККР на с. Чернооки, № на имота по КВС 000750, Местност „КОДЖА БААЛЪК“, начин на трайно ползване „Нива“, категория „VIII“, площ 23,533 дка, акт за общинска собственост № 13636 от 20.02.2020 г., граници на имота: 81205.11.10, 81205.11.11, 81205.11.12, 81205.11.13, 81205.11.130, 81205.11.133, 81205.11.14, 81205.11.17, 81205.11.18, 81205.11.20, 81205.11.21, 81205.11.26, 81205.11.27, 81205.11.33, 81205.11.35, 81205.11.83, 81205.11.85, 81205.11.86, 81205.11.87, 81205.11.9, 81205.11.90, с начална конкурсна цена на декар, в размер на 30.00 лв. (тридесет лева);

        2. Предназначение за което се отдават имотите – за създаване и отглеждане на трайни насаждения (без декоративна растителност, многогодишни треви и тревни насаждения).

           3. Начална конкурсна цена – не по-ниска от посочената в описанието на съответния имот.

           4. Конкурсът ще се проведе на 09.09.2020 год. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж с часове, както следва:

4.1. за поземлен имот с идентификатор 00093.10.334 по КККР на с. Аврен - 09.30 часа; 

4.2. за поземлен имот с идентификатор 06906.7.151 по КККР на с. Бук – 10.00 часа;

4.3. за поземлен имот с идентификатор 44344.21.66 по КККР на с. Луличка - 10.30 часа;

4.4. за поземлен имот с идентификатор 62774.12.349 по КККР на с. Рогач – 11.00 часа;

4.5. за поземлен имот с идентификатор 81205.11.84 по КККР на с. Чернооки – 11.30 часа;

             5. Депозитът за участие в конкурса в размер на 500 (петстотин) лв. за имот, който може да се внесе в касата на общината – стая 10, ет.3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД – клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 , BIC: STSABGSF

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 08.09.2020 г.

            6. Таксата за закупуване на конкурсна документация е в размер на 40.00 лв. за имот с ДДС (невъзстановими), която може да се внесе на каса в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на конкурса и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват).

Срок за внасяне: до 16.00 ч.  на 08.09.2020 г.

Конкурсната документация се получава в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 1, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16, до 16.30 ч.  на 08.09.2020 г.

            7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:  Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител до 17.00 ч. на 08.09.2020 г., при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/.            

            8.  Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 08.09.2020 г.  след закупуване на конкурсна документация.

            9. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 16.09.2020 г. от 10.00 часа  в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж, при същите условия.

            10. Конкурсната документация за повторния конкурс се заплаща в касата на ОбА – Крумовград и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая №1, ет.2 на ОбА- Крумовград, пл.България №16.

            11. Документите за участие в повторния конкурс се подават при специалисти в Дирекция „Административно информационно обслужване и протокол“ при Общинска администрация – Крумовград, пл. България №16, етаж I-ви /деловодство/ до 17.00 часа на 15.09.2020 г.          

            12. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 15.09.2020 г.  след закупуване на конкурсна документация.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост и икономика”, пл. България №16, стая №1, ет.2 на Общинска администрация – Крумовград.

                                                                        

                                                                         СЕБИХАН МЕХМЕД

                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 20 Август 2020
  • Посещения: 673

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: