Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заповед за възобновяване присъственото провеждане на занимания по интереси в ЦПЛР-ОДК Крумовград

З А П О В Е Д

№ КО – 453

гр. Крумовград,  02.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), писмо с изх. № 1103-97 от 01.06.2020 г. на министъра на образованието и Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

1.  ВЪЗОБНОВЯВАМ присъственото провеждане на занимания по интереси с ученици в ЦПЛР-ОДК гр. Крумовград, считано от 08 юни 2020 г. до края на учебната 2019-2020 година, като в периода 02.06.2020 – 07.06.2020 год., директора на ЦПЛР – ОДК да представи в Общинска администрация Крумовград доклад за броя на учениците, които изявяват желание след информирано съгласие на родителите да посещават групите по интереси, осигурени условия за работа и въведена организация в институцията.

2.  Директорът на ЦПЛР - ОДК да осъществява необходимите строги санитарно – хигиенни дейности, както и да създава и въвежда организация за работа, при стриктно спазване на указаните от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и/или друг държавен орган и/или институция мерки и указания за организиране и провеждане на дейностите.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Неждие Акиф - заместник кмет на община Крумовград.

                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                                          КРУМОВГРАД: ………/п/.....…………

                                                                                                                     /СЕБИХАН МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 05 Юни 2020
  • Посещения: 618

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: