Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ТЪРГ с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград,Решение № 693 от протокол № 46/28.08.2015 г.; Решение № 707 от протокол 47/22.09.2015 г.; Решение № 70 от Протокол № 4/

20.01.2016 г. и Решениe № 127от Протокол № 6/06.04.2016 год.на Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

ТЪРГ с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върху следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

1. УПИ II в кв.3 площ от 600кв.м. по ЧПУП на с.Голямо Каменяне, мах „ Капина“, общ.

Крумовград за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 324/27.10.2003 г. при начална тръжна цена в размер на 3 200 лв./три хиляди и двеста/.

2. ПИ с идентификатор 39970.501.3034 по КК и КР на Крумовград /УПИ IІ в кв.107 по ПУП на Крумовград/с площ от 360 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 4457/08.02.2011 г. при начална тръжна цена в размер на 6 500 лв./шест хиляди и петстотин/.

3.ПИ с идентификатор 39970.501.3035 по КК и КР на Крумовград /УПИ IІI в кв.107 по ПУП на Крумовград/ с площ от 359 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 4458/08.02.2011 г. при начална тръжна цена в размер на 6 500 лв./шест хиляди и петстотин/ .

4. ПИ с идентификатор 39970.505.248 по КК и КР на Крумовград /УПИ I-98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 653 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9416/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 900 лв. /четири хиляди и деветстотин/.

5. ПИ с идентификатор 39970.505.249 по КК и КР на Крумовград /УПИ II -98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 558 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9417/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 200 лв. /четири хиляди и двеста/.

6. ПИ с идентификатор 39970.505.252 по КК и КР на Крумовград /УПИ III -98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 592 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9415/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин/.

7. ПИ с идентификатор 39970.505.250 по КК и КР на Крумовград /УПИ VIII -98 в кв.25 по ПУП на Крумовград, кв.,,Изгрев‘‘/с площ от 520 кв.м. за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 9418/04.02.2016 г. при начална тръжна цена в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто/.

 

Необходими документи и условия за участие в търга:

1.Заявление за участие, подадено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, за всеки имот по отделно, когато се участва за повече от един имот.

2.Документ за внесен депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена за всеки имот по отделно, когато се участва за повече от един имот, който депозит се внася до 16.00часа на18.05.2016год. в касата на общината – стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр.Крумовград, пл. “България” № 5.

3. При участие на юридически лица, управителите или упълномощените от тях лица е необходимо да представят и удостоверение за ЕИК.

4. Удостоверение за липса на задължения към общината.

5. Тръжната документация,за всеки имот по отделно, когато се участва за повече от един имот, в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава вДирекция “Общинска собственост”,находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбА,пл. “България” № 16, гр. Крумовград.

6. Оглед на имотите може да бъде извършен след закупена тръжна документация, всеки работен ден от 14.00-16.00 часа до18.05.2016 год.

7. Документите за участие се приемат в “Деловодство”,ет.1, пл. “България” №16, гр. Крумовград, до 16.00 часа на 18.05. 2016 год.

8. Търгът ще се проведе на 19.05.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА,находяща се в гр. Крумовград, пл. „България” № 5,І-ви етаж.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 26.05.2016год. от 10.00 часа в залата на ОбА, находяща се в гр. Крумовград, пл. „България” № 5, І-ви етаж при същите условия.

10. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбАгр. Крумовград, пл. “България” № 16 и се подава до 16.00 часа на 25.05.2016 год.

11. Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая №5,ет.2 на ОбА или на тел. 71-13, 75-22, вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА: ……..................………

/СЕБИХАН МЕХМЕД/

Тагове: Tъргове

  • Публикувана на 20 Април 2016
  • Посещения: 1548

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map