Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Подбор на потребители по проект BG05M9OP001-2.040-0091-C01 „Патронажна грижа в община Крумовград“

Подбор на потребители по проект BG05M9OP001-2.040-0091-C01 „Патронажна грижа в община Крумовград“

На 03.10.2019 година, комисия назначена със Заповед №КО-870/03.10.2019 г. на кмета на община Крумовград извърши подбор на потребители по проект BG05M9OP001-2.040-0091-C01 „Патронажна грижа в община Крумовград“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Оценяването на кандидат-потребителите, подали заявления за ползване на почасови здравни и социални услуги се извърши след  извършена оценка на потребностите на всеки един кандидат-потребител.

            След извършена оценка на индивидуалните потребности и определяне на крайната количествена оценка, кандидатите са оценени по водещ критерий по най-висок брой точки подредени по низходящ ред, съгласно docПриложение №1

            Невключените в проекта кандидат-потребители са класирани в списъка на „резервите“ , съгласно docПриложение №2

            При отпадане на някой от потребителите, на тяхно място ще бъдат включени други кандидат-потребители оот списъка на резервите.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 05 Октомври 2019
  • Посещения: 756

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map