Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост

     На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост;

чл.56 от Закона за устройство на територията ,  чл.20, ал.2  и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС Крумовград  

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  недвижим  имот –  частна общинска собственост,  представляващ: Терен от  42 / четиридесет и два / кв.м. по одобрена схема от гл. архитект на общината, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,  за разполагане на преместваем обект  за обслужване, находящ в  ПИ  с идентификатор 39970.501.914 по КК и КР на гр.Крумовград, (УПИ І-ви, кв.10 по ПУП), целият с площ от 9130 кв.м., актуван с АОС№ 5941/22.08.2013 г., за срок от 10 /десет/ год.,   с първоначална тръжна наемна цена на месец  -  84.00  лв. /осемдесет и четири лева/      

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търгът ще се проведе на 29.10.2019 год. от 10.00 часа в залата на ОбА – Крумовград, находяща се гр.Крумовград,  пл. „България” № 5, І-ви етаж.   
  3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16 в срок до 16.00 ч. на  28.10.2019 год.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в дирекция „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в „Деловодството ”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 часа  на 28.10.2019 год.
  2. 5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 05.11.2019 год. по същото време на същото място и при  същите  условия.    
  3. 6. Документи за участие в повторния търг се приемат в „Деловодството ”, ет.1,  пл.”България” № 16 до 16.00 часа  на 04.11.2019 год.
  4. 7. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 04.11.2019 год. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5, ет.2 на ОбА, пл.“България „ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

В.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА:..........................

                                                                                                              /инж.АБИДИН ХАДЖИМЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 11 Октомври 2019
  • Посещения: 788

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map