Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за кандидатстване за длъжността: Санитар

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Санитар във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

  1. Радостина Юриева Боянова от гр. Крумовград, бл. „Пролет“
  2. Малина Анчева Купеникова от гр. Крумовград, жк. „Дружба“, бл.3
  3. Зелиха Кязим Рашид от с. Вранско, мах. „Чемерика“ № 16
  4. Ресмие Исмаил Юсеин от гр. Крумовград, ул. „Равнец“ № 8
  5. Зейние Селяхтин Шефкет от гр. Крумовград, кв. „Запад“, бл. 4, вх. Б, ет. 5, ап. 29
  6. Хатидже Ахмед Шакир от с. Луличка
  7. Детелина Огнянова Чобанова от гр. Крумовград, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2
  8. Васвие Местан Хасан от с. Поточница, общ. Крумовград

На 04.10.2019 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Санитар“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 02 Октомври 2019
  • Посещения: 638

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: