Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за кандидатстване за длъжността: Рехабилитатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: Рехабилитатор във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю следните кандидати:

Налян Метин Мустафа от с. Полковник Желязово

и

Синан Метин Хаджиосман от с. Голяма Чинка

На 16.09.2019 год. от 15:00 часа в залата на Общинска администрация,  с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1  ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Рехабилитатор“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 11 Септември 2019
  • Посещения: 716

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: