Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска собственост

      На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл. 37, ал.1 от ЗОС и чл.30,  ал.1, т.3, чл. 87, ал.1 т.4 и чл.91, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград и Решение 774 от Протокол № 42/25.07.2019 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                           

О Б Я В Я В А:

 

         Публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижими  имоти -  частна общинска собственост, представляващи :

          - ПИ с идентификатор 39970.501.3077 с площ от 492 кв.м. по КК и КР на  гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: V,  актуван с АОС № 12390/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 450 / шест хиляди четиристотин и петдесет лв. без ДДС .

        -  ПИ с идентификатор 39970.501.3078  с площ от 347 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: VІ,  актуван с АОС № 12391/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 4 450 / четири хиляди четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС.

        - ПИ с идентификатор 39970.501.3079  с площ от 319 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: І,  актуван с АОС № 12392/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 4 250 / четири хиляди двеста и петдес/ лв. без ДДС.

        - ПИ с идентификатор 39970.501.3080  с площ от 492 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: ІІ,  актуван с АОС № 12393/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 450 / шест хиляди четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС.

         - ПИ с идентификатор 39970.501.3081  с площ от 463 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: ІІІ,  актуван с АОС № 12394/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 000 / шест хиляди/ лв. без ДДС.

         - ПИ с идентификатор 39970.501.3082  с площ от 383 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 112, парцел: ІV,  актуван с АОС № 12395/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 4 950 / четири хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС .

        - ПИ с идентификатор 39970.501.3084  с площ от 480 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІІІ,  актуван с АОС № 12396/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 600 / шест хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС .

       - ПИ с идентификатор 39970.501.3085  с площ от 469  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІV,  актуван с АОС № 12397/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 300 / шест хиляди и триста / лв. без ДДС .           

      - ПИ с идентификатор 39970.501.3086  с площ от 480  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ІХ,  актуван с АОС № 12398/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 6 600 / шест хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС .

    -  ПИ с идентификатор 39970.501.3087  с площ от 878  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: Х,  актуван с АОС № 12399/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 12 200 / дванадесет хиляди и двеста/ лв. без ДДС.

    -  ПИ с идентификатор 39970.501.3088 с площ от 885  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІ,  актуван с АОС № 12400/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 12 220 / дванадесет хиляди двеста и двадесет / лв. без ДДС. 

    -  ПИ с идентификатор 39970.501.3090 с площ от 809  кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 98, парцел: ХІІ,  актуван с АОС № 12402/ 04.01.2019 г. с начална тръжна цена 11 130 / единадесет хиляди сто и тридесет/ лв. без ДДС.

      - ПИ с идентификатор 39970.504.1376  с площ от 5463 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение съкс заповед : КД-14-09-44/26.02.2013 г. на Началник на СГКК- Кърджали.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен , складов обект.  Номер по предходен план: квартал: 93, парцел: УПИ  V,  актуван с АОС № 5932/ 26.04.2013 г. с начална тръжна цена 108 200 / сто и осем хиляди и двеста/ лв. без ДДС.

     - ПИ с идентификатор 39970.501.3051  с площ от 342 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  І, актуван с АОС № 4467/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 4400 /четири хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС.

    - ПИ с идентификатор 39970.501.3055  с площ от 391 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  V, актуван с АОС № 4471/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 4600 /четири хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

    - ПИ с идентификатор 39970.501.3056  с площ от 391 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  VІ, актуван с АОС № 4472/08.02.2011 г. с начална тръжна цена  4600 /четири хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

    - ПИ с идентификатор 39970.501.3057  с площ от 391 кв.м. по КК и КР на гр.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-204/14.10.2010 г. на Началника на СГКК- Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)  Номер по предходен план: квартал: 109, парцел:  VІІ, актуван с АОС № 4473/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 4600 /четири хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

  1. Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. 2. Търговете ще се проведат на 17.09.2019 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.
  3. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 16 .09.2019 г.     
  2. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 24.09.2019 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите  условия.
  3.   Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на    20.09.2019 г.     
  4.  7. Оглед на имотите  може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 20.09.2019 г. след закупуване на тръжната документация.
  5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

        Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА:….……………….

                                                                                                                             /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 28 Август 2019
  • Посещения: 1099

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map