Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение относно кандидатстване за длъжността: социален работник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След разглеждане на подаденото заявление и придружаващите документи за  кандидатстване за длъжността: социален работник във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2" от Ана Сашева Димитрова, комисията, назначена със заповед на кмета на община Крумовград взе следното решение:

Не допуска да следващ етап: събеседване, кандидата Ана Сашева Димитрова от гр. Крумовград, тъй като не отговаря на предварително зададените изисквания на община Крумовград.

МОТИВИ: Едно от основните изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“ е притежаването на завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, здравно-социален мениджмънт или друго направление със социална насоченост.

Кандидата притежава висше образование, специалност „Аграрно инженерство“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Август 2019
  • Посещения: 94

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: