Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за свикване на Общински съвет Крумовград

  ПОКАНА

   
На основание чл.23, (4), т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на Vl-то заседание на 06.04.2016 година (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград при следния проекто
ДНЕВЕН РЕД:

 1. Полагане на клетва.
 2. Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Крумовград за 2015 година.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 3. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед- кмет на общината
 4. Приемане на Анализа на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Крумовград за (2016-2020).
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 5. Приемане на План за противодействие на тероризма в община Крумовград.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 6. Публикуване на информация в Официален вестник на Европейския съюз, относно предстояща процедура за възлагане на превози на пътници по автобусни линии и курсове от общинската транспортна схема.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 7. Даване на предварително съгласие на “ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЪЛС КРУМОВГРАД“ -ЕАД, за определяне на площадки за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 8. Одобряване на изготвена пазарна оценка и продажба на общинско жилище на наемател отговарящ на условията на чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 9. Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 10. Продажба на недвижим имот - ЧОС.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 11. Одобряване на изготвени пазарни оценки за учредяване право на строеж в имоти - частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.
  докладва: г-жа Себнхан Мехмед - кмет на общината
 12. Изменение на Решение № 96 от Протокол № 5/26.02.2016 г. на Общински съвет - Крумовград.
 13. Допълване на Решение № 76/29.01.2016 г.одина от Протокол № 4 на Общински съвет - Крумовград в Приложение № 5 към решението.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед- кмет на общината
 14. Определяне на представители на община Крумовград в общото събрание на Асоциация „Толерантност“.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед - кмет на общината
 15. Избиране на Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Токачка.
  докладва: г-н Метин Байрамали - Председател на ОбС
 16. Изменение в Правилника за дейността на Общински съвет - Крумовград.
  докладва: група общински съветници
 17. Даване на съгласие за участие на община Крумовград, като партньор в проектно предложение „Врати към света“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
  докладва: г-жа Себихан Мехмед-кмет на общината

Тагове: Покани

 • Публикувана на 04 Април 2016
 • Посещения: 1494

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map