Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява - Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Крумовград за Мандат 2020-2023 г.

Обява - Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Крумовград за Мандат 2020-2023 г.

Общински съвет - Крумовград на основание чл.68 и чл. 68 "а" от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Крумовград за Мандат 2020-2023 год.

І. Изисквания към кандидатите:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което: е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Необходими документи:

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

 1. docxзаявление
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават лично в срок до 20.08.20219 г. в деловодството на Община Крумовград с адрес:

ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Крумовград най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68 а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд - Крумовград.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет - Крумовград заедно с протокола от изслушването.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (AYLA.pdf)AYLA.pdf1065 КБ10.09.2019г.
Свали този файл (JANET.pdf)JANET.pdf1465 КБ10.09.2019г.
Свали този файл (Mihriban.pdf)Mihriban.pdf1478 КБ10.09.2019г.
Свали този файл (Spisak_dopusnati_za_uchastie_sadebni_zasedateli Krum.docx)Spisak_dopusnati_za_uchastie_sadebni_zasedateli Krum.docx15 КБ10.09.2019г.
Свали този файл (Декларация.pdf)Декларация.pdf449 КБ26.07.2019г.

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 26 Юли 2019
 • Посещения: 604

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: