Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На 15.07.2019 г. кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект BG05M9OP001-2.051-0001-C01 „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград“ по процедура BG05M9OP001-2.051

На 15.07.2019 г. кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект BG05M9OP001-2.051-0001-C01 „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград“ по процедура BG05M9OP001-2.051 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Грижа и подкрепа за независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие „МИГ - Общини Момчилград и Крумовград“.

            Продължителност на проекта: 15 месеца.

Обща стойност:  299 999,99 лв., от които 254 999,99 лв. (85%) средства от Европейския съюз – ЕСФ  и 45 000,00 лв. (15%) Национално финансиране от  бюджета на Република България.

Цел на проекта: Подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Целева група по проекта: Дейностите по настоящия проект ще бъдат насочени към предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на 41 потребители - лица с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск, с ограничена активност и социална изолация, като ще се създаде възможност за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността.

Основни дейности:

  • Дейност 1. Подбор на персонал за предоставяне на интегрирани услуги
  • Дейност 2. Подбор на потребителите, уточняване вида на индивидуално предлаганите услуги
  • Дейност 3. Предоставяне на интегрирани услуги

Дата на стартиране на дейностите: 01.08.2019 г.

По проекта ще се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги. Това ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга страна ще даде възможност на хората с увреждания да ползват различни услуги, съобразно нуждите си. За гарантиране на интегрирания подход на услугите ще се извърши подбор на персонал с различен профил на компетентност: лични асистенти, домашни помощници, социален работник, психолог и медицинска сестра.

Краен срок за изпълнение на проекта: 01.11.2020 г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 16 Юли 2019
  • Посещения: 791

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map