Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В Я В А за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост

На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.2  и чл.91 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград  

О Б Я В Я В А

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: Терен от  10 / десет/ кв.м. по одобрена схема от гл.архитект на общината, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,  за разполагане на преместваемо съоръжение  за търговия, за срок от 10 /десет/ год. с първоначална тръжна наемна цена на месец в размер на 20.00  лв.

/ двадесет лева/ без ДДС,   находящ в  ПИ  с идентификатор 39970.501.3050 по КК и КР на гр.Крумовград, (УПИ ІІ-ри, кв.108 по ПУП), целият с площ от 8877 кв.м.       

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търгът ще се проведе на 04.06.2019 год. от 10.00 часа в залата на ОбА – Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж.
  3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  03.06.2019 г.

Участниците могат да внесат сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в дирекция  „Местни приходи и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград , както следва:

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400 ,  BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912 ,     BIC: STSABGSF

/ участниците са длъжни да посочат в основанието за превода, точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в “Деловодството”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 06.2019 г.
  2. 5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе  на 11.06.2019 г. на същото място по същото време при същите условия.
  3. 6. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Деловодството ” до 16.00 ч. на 10.06.2019 г.
  4. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 10.06.2019 г. ,

след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

  1. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 16 Май 2019
  • Посещения: 731

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map