Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 от стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • повишаване ефективността и производителността в предприятията чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • обучения на работното място;
 • въвеждане на гъвкави форми на заетост;
 • подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 - 2020 г.

Проектите ще се изпълняват на територията на “МИГ- общини Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. „Предоставяне на обучения на работното място“;
 2. „Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост“;
 3. „Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители“;
 4. „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат“;
 5. „Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност“;
 6. „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения“.

Общ бюджет на процедурата: 480 000 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- https://umis2020.government.bg

- http://www.migmomchilgrad.com - интернет страница на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 02.04.2019 г., 17:00 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 23.08.2019 г.,17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 06 Март 2019
 • Посещения: 767

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: