Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград проведе първо заседание за 2019 година

         

На 11 февруари 2019 г. в заседателната зала на Общинска администрация Крумовград, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при община Крумовград проведе годишното си отчетно заседание.

Заседанието беше открито от г-жа Неждие Акиф - заместник – кмет на Община Крумовград и председател на МКБППМН по предварително обявен дневен ред. Присъстваха всички членове на състава на комисията, представители на Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“, Районно управление Крумовград, училищни ръководства, социални услуги в общината, обществените възпитатели към комисията и представител на Районна прокуратура Крумовград.

Годишният отчет представен от секретаря на комисията, постави акцент на основните моменти от дейността на МКБППМН, постигането на трайни резултати в превенцията на детската престъпност и корекция на рисковото поведение сред децата.

По данни от регистъра на местната комисията, през изминалата 2018 г. са разгледани 25 възпитателни дела за извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни.  Децата правонарушители са 22, от които 9 деца са в малолетна възраст и 13 са  непълнолетни.  Най-голям остава делът на извършените кражби и бягствата от дома и социалната услуга от резидентен тип – ЦНСТ Крумовград. Не малък е броят на възпитателните дела разгледани за управление на МПС без правоспособност. Спрямо нарушителите - 8 момичета и 14 момчета са предприети възпитателни мерки за поправяне поведението.

Превантивната дейност на комисията обхваща реализиране на различни  образователни и възпитателни  мероприятия с деца. Проведени са 46  лекции и беседи от Детска педагогическа стая при РУ Крумовград в изпълнение на Национална програма „Работа на полицията в училищата“, 5 информационни срещи и презентации на младежите към БМЧК и Общински съвет по наркотични вещества Кърджали в училищата на територията на общината,  обучения  на 52 педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищно образование и  социални работници от социалните услуги в общината, редовни консултации на провинили се деца и техни родители в Център за обществена подкрепа Крумовград, обучения по психо-социална подкрепа и посещения на образователни обекти с деца от ЦНСТ.

Отчетното заседание приключи с редица изказвания, коментари и равносметка за извършената социално превантивна дейност на комисията през изминалата  2018 година. Положи за успешна основа актуални предложения за  Плана за дейността на МКБППМН за 2019 година. 

            В изпълнение на задачите, предвидени в ЗБППМН, Местната комисия   организира  и синхронизира дейността си с всички органи, институции,  организации и структури на територията на общината и областта, ангажирани с превенцията на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните, с опазване живота, здравето и правата на  децата и защита на техните интереси.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 14 Февруари 2019
  • Посещения: 773

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map