Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 12  ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект  "Реконструкция на външни водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, Община Крумовград

Проектът на ПУП-ПП засяга следните поземлени имоти:

  • Поземлен имот с идентификатор – 27036.11.103 (стар номер 011103) по КККР на землището на село Егрек, представляващ ливада, частна общинска собственост,
  • Поземлен имот с идентификатор – 27036.11.100 (стар номер 011100) по КККР на землището на село Егрек, представляващ друг вид дървопроизводителна гора, частна държавна собственост,
  • Поземлен имот с идентификатор – 27036.11.108 (стар номер 000134) по КККР на землището на село Егрек, представляващ селскостопански пътища, частна общинска собственост,
  • Поземлен имот с идентификатор – 27036.11.76 (стар номер 011076) по КККР на землището на село Егрек, представляващ пасище, публична общинска собственост.

         Проектът за Подробен устройствен план  - Парцеларен план е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5       

Община Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 08 Февруари 2019
  • Посещения: 564

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: